forge-2815774_1920

Silkeborgs næstældste forening (1863)

SMV silkeborg (Silkeborg Håndværkerforening) er byens næstældste forening, kun overgået af Silkeborg Skyttelaug af 1857.
Fra gammel tid havde Danmarks håndværkerstand haft sine laug og gilder. Men ved næringsloven af 1857 ændredes de gamle håndværkerlaugs status og der blev skabt grobund for nye håndværkersammenslutninger rundt i landet.

En kreds af lokale håndværksmestre samledes 11. januar 1863 og vedtog at stifte Silkeborg Håndværkerforening (nu SMV silkeborg). Ved den første generalforsamling 13. februar vedtog man love og valgte bestyrelse.

Kontingentet blev fastsat til én rigsdaler årligt og i lovene stod blandt andet, at »foreningens formål skal være at give den talrige klasse af håndværksmestre lejlighed til at samles og udveksle meninger og idéer og derved fatte beslutninger, sigtende til standens vel samt at virke for håndværkerstandens rettigheder, anseelse og interesser«.
I foreningen kunne optages »enhver håndværksmester, såvel som de, der sættes i klasse med disse«.

Den første bestyrelse

Den første bestyrelse bestod af væver C. Hansen (formand), skrædder Joh. Thomassen (næstformand), urmager Larsen (kasserer), guldsmed Lund, tømrer Bang, blikkenslager Gjerlev og murer H. C. Nielsen.

Håndværkerforeningen holdt i begyndelsen til i lejede lokaler, først hos gæstgiver Aaboe, siden Hotel Dania.
Tre år efter starten sendte foreningen et andragende til kommunalbestyrelsen om, at man ville »tilstå nævnte forening forret til udførelse af offentlige eller kommunale arbejder«, ligesom der på foreningens initiativ samme år blev oprettet en særlig ligningskommission i stedet for, at kommunalbestyrelsen pålignede skatterne.

Også i dette århundrede var folk spillelystne. Sammen med tilsvarende foreninger i nabobyerne fik man tilladelse til at oprette et industrilotteri, som i 1887 gav stødet til det nuværende Varelotteriet.

I 1872 købte man den byggegrund på Torvet, hvor Teaterbygningen nu ligger. I 1875 gennemførte foreningen en aktietegning og skaffede penge til opførelse af håndværkerforeningens egen bygning. Den kostede 22.850 kr.

Man var ikke helt tilfreds med størrelsen af bygningen på Torvet 1, så den navnkundige arkitekt Anton Rosen blev anmodet om at tegne en større bygning, der blev taget i brug i 1896. Prisen var 90.000 kr. Man gav den navnet »Pragtbygningen« som blev schalburgteret 23. februar 1945. Der skulle gå 11 år, før foreningen igen fik foden under eget bord, hvilket skete gennem stiftelsen af den selvejende institution Silkeborg Teater.

I 1954 begyndte man opførelsen af den nuværende Teaterbygningen, tegnet af arkitekterne E. Svendsen og Knud Sørensen. Indvielsen fandt sted 13. oktober 1956. I 1978 var økonomien så stram, at bestyrelsen så sig nødsaget til at sælge komplekset til Jyske Bank, som i 1996 videresolgte den til Silkeborg Kommune. Teaterbygningen har siden skiftet ejer igen – endda to gange.

Uddeler mange penge

Foreningen bevarede ind til sommeren 2010 sin laugssal på 2. sal, der i mange år blev brugt af de forskellige håndværkerlaug.
Foreningens bestyrelse administrerer Den Selvejende Institution Silkeborg Teater (fond), som hvert år uddeler penge til en række velgørende, humanitære og kulturelle formål. Der er i årenes løb fordelt et ganske betragteligt millionbeløb til mange gode aktiviteter i Silkeborg-området.

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!