dirigentklokke

VEDTÆGT FOR SILKEBORG HAANDVÆRKERFORENING

Navn og hjemsted

§ 1
Foreningens navn er SMV Silkeborg.
Foreningens binavne er Silkeborg Håndværkerforening og Silkeborg Håndværkerforening af 1863.

Foreningens hjemsted er Silkeborg kommune.

Formål
§ 2
Formålet er at virke for håndværkets, industriens og andre erhvervs faglige, uddannelsesmæssige og kulturelle interesser i Silkeborg Kommune.

Medlemmer
§ 3
Som medlem af SMV silkeborg optages enhver person eller virksomhed som fremsætter begæring her om.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt. Ved udmeldelse tilbagebetales betalt kontingent ikke.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der handler til skade for foreningen og i strid med foreningens formål og væsentlige interesser. Beslutningen kan indbringes for generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse.

Medlemmer i restance kan slettes, hvis medlemmet ikke betaler det skyldige beløb senest 14 dage efter skriftlig påmindelse herom.

Kontingent
§ 4
På den ordinære generalforsamling fastsættes et medlemskontingent for det efterfølgende år. Generalforsamlingen kan beslutte at der oprettes flere medlemskategorier.

Kontingentets størrelse fastsættes særskilt for hver medlemskategori, idet differentieringen skal afspejle forskellen i de rettigheder som medlemsgrupperne opnår.

Generalforsamlingen kan tage beslutning om kollektiv tilslutning til andre faglige fora gældende for hele medlemskredsen eller enkelte medlemskategorier.

Kontingentopkrævning udsendes senest 28. februar i det år kontingentet vedrører og forfalder med 8 dages varsel.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Generalforsamlingen
§ 5
Generalforsamlingen er SMV Silkeborgs øverste myndighed. Den ordinære årlige generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen offentliggøres på foreningens hjemmeside og ved elektronisk post til alle medlemmer.

Den årlige generalforsamling har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning, herunder redegørelse for aktiviteter i Den selvejende Institution Silkeborg Teater
  3. Aflæggelse af revideret årsrapport
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes skriftligt til formanden senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret kan kun udøves af fremmødte og ikke ved fuldmagt.

Intet medlem som er i restance med betaling af kontingent kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Hvor love og vedtægter ikke udtrykker andet, træffes beslutningerne ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Ethvert medlem har én stemme på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 25 medlemmer til formanden indgiver skriftlig motiveret begæring herom indeholdende forslag til beslutning.

En sådan generalforsamling skal indkaldes snarest og senest en måned efter, at begæringen herom er modtaget.

Indkaldelse sker på samme måde og med samme varsel som ved ordinære generalforsamlinger.

Bestyrelsen
§ 7
SMV Silkeborg ledes af en bestyrelse bestående af fra 5 til 9 medlemmer. Kun medlemmer af foreningen er valgbare.

På hvert års ordinære generalforsamling vælges op til 3 medlemmer, hvis funktionsperiode er tre år. Generalforsamlingen kan beslutte, at der det enkelte år vælges færre end 3 medlemmer så længe den samlede bestyrelse består af fem eller flere medlemmer.

Er der forslået flere kandidater end der skal vælges afholdes skriftligt valg. Hvert medlem kan da afgive op til det antal stemmer, som der er kandidater på valg til bestyrelsen. Hvis flere kandidater opnår samme stemmetal afgøres valget mellem disse ved lodtrækning.

Generalforsamlingen kan beslutte, at der foretages valg af op til 2 suppleanter til bestyrelsen.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide overtages pladsen af den suppleant som har siddet længst. Suppleanten indtræder i det udtrådte bestyrelsesmedlems funktionsperiode.

Hvis bestyrelsen ved afgang i utide og efter at eventuelle suppleanter er indtrådt bliver på færre end 5 medlemmer er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for valg af det antal bestyrelsesmedlemmer der måtte mangle i at opfylde bestemmelsen om mindst 5 medlemmer af bestyrelsen. Denne ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med et varsel på mindst 2 måneder fra det tidspunkt, hvor bestyrelsen er blevet bekendt med det manglende antal bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig efter behov, idet der dog mindst skal vælges en formand og en kasserer. Samme person kan ikke varetage hvervet som formand og kasserer.

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg. Reglerne for forretningsudvalget virke skal fastlægges i forretningsordenen og principielle beslutninger i forretningsudvalget skal forelægges bestyrelsen på førstkommende møde.

Bestyrelsen skal i forbindelse med konstitueringen vedtage en forretningsorden, hvori bestyrelsens arbejde og pligter fastlægges.

Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af foreningens midler, der skal være anbragt på betryggende måde, idet der tages rimeligt hensyn til sikkerhed og renteafkast. Foreningens formue skal indskrives på foreningens navn i pengeinstitut eller kreditforening.

Når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det, skal der indkaldes til bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af bestyrelsen er til stede. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en forhandlingsprotokol ved generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Tegningsregel
§ 8
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom eller ved andre væsentlige dispositioner tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

Elektronisk kommunikation
§ 9
Kommunikation med foreningens medlemmer sker elektronisk. Det er medlemmets eget ansvar at meddele foreningen en gyldig elektronisk adresse hvortil meddelelser kan sendes.

Årsrapport og revision
§ 10

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Årsrapporten skal udarbejdes i henhold til foreningens vedtægter og i henhold til god regnskabsskik.

Regnskabet skal revideres af en godkendt revisor, der vælges på den ordinære generalforsamling for det kommende år.

Ændring af vedtægter

§ 11
Beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer og skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Foreningens opløsning
§ 12

Beslutning om foreningens opløsning kræver mindst 4/5 af de afgivne stemmer og skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Foreningens kapital og formue
§ 13
Den kapital, som foreningen til enhver tid er i besiddelse af, hvad enten den henstår i fast ejendom eller i rentebærende kapital, kan aldrig overgå til deling blandt foreningens medlemmer, men i tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af foreningens midler i henhold til foreningens formålsparagraf.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 6. december 2017 og den ordinære generalforsamling d. 19. april 2018.

Ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 5. december 2018 og på den ordinære generalforsamling d. 11. april 2019.

I bestyrelsen:

Ejner Husted, Kurt Nymark, Uffe Jacobsen, Ole Thygesen, Henrik Andersen, Kuno Hesel, Thomas Juul Nørskov, Svend Erik Møller Nielsen,  John Borghus

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!