Politik for behandling af personoplysninger vedrørende medlemmer, kunder mv. for SMV silkeborg (Silkeborg Håndværkerforening).

Formål

Formålet med dette dokument er at dokumentere, at SMV silkeborg overholder kravene til behandling af personoplysninger.

I dette dokument dokumenteres persondatabehandlingen samt de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er etableret i forbindelse med behandlingen.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Behandlingen af persondata i SMV silkeborg sker for at foreningen kan opfylde sine forpligtelser overfor medlemmerne og udgør et minimalt omfang. Set i forhold til de risici, der er forbundet med behandlingen, følsomheden samt mængden af personoplysninger, der behandles, vurderer SMV silkeborg, at organisationen ikke skal have en databeskyttelsesrådgiver tilknyttet.

Kontaktperson på persondataansvarlig

Kasserer Svend Erik Møller Nielsen

Procedurer i forbindelse med henvendelser fra registrerede

Hos SMV silkeborg håndteres alle henvendelser af kassereren, som er bekendt med foreningens persondatapolitik.

De registreredes vigtigste rettigheder i henhold til persondataloven er:

  • Retten til at modtage oplysning om behandling af deres personoplysninger
  • Retten til at få indsigt i deres registrerede personoplysninger
  • Retten til at få rettet urigtige personoplysninger
  • Retten til at få deres personoplysninger slettet
  • Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysningerne anvendes til direkte markedsføring
  • Retten til at flytte deres personoplysninger (dataportabilitet)

Behandlingsaktiviteter

Registrering af kontaktoplysninger og andre almindelige personoplysninger med det formål at kunne yde medlemsservice og opfylde kontraktlige forpligtelser og lovgivningskrav.

Grundlag for behandlingen

Oplysningerne behandles hovedsagelig på baggrund af art. 6.1.f og art. 6.1.b, hvor behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af et aftaleforhold, som den registrerede er part i.

Kategorier af registrerede

SMV silkeborg behandler primært personoplysninger som følge af de registrerede personers erhvervsmæssige tilknytning til virksomheder, der er medlemmer, samarbejdspartnere eller kunder hos SMV silkeborg.

 

Kategorier af oplysninger

De behandlede personoplysninger vil primært være offentligt tilgængelige oplysninger:

  • Navn,
  • Adresse,
  • Email,
  • Telefon,

Kategorier af modtager

Personoplysningerne kan videregives til databehandlere og samabejdspartnere.

Tidsfrister for opbevaring/sletning

Der er ingen tidsfrister, men oplysningerne opbevares kun så længe, at de er relevante.

Risikovurdering

Det vurderes, at datatab vil have minimal indflydelse på de registrerede, idet oplysningerne der behandles ofte vil være offentligt tilgængelige.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Data er registreret hos databehandler med hvem der foreligger en databehandleraftale.

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!