Tilskud til Hjejleselskabet blev det helt store emne på årets generalforsamling.

Torsdag d. 13. august 2020 gennemførte SMVsilkeborg sin ordinære generalforsamling. På grund af forsamlingsforbuddet havde det ikke været muligt at gennemføre generalforsamlingen indenfor den vedtægtsbestemte tidsfrist. Det forhindrede dog ikke at der var stor tilslutning til generalforsamlingen, idet knap 40 var tilmeldt.

Den store interesse var helt klart affødt af at der var optaget et punkt på dagsordenen hvor det var lagt op over til generalforsamlingen at beslutte om et tilskud til retablering af Hjejlen på 250.000 kr. skulle udløses.

På vegne af foreningen havde bestyrelsen i april måned givet et betinget tilsagn til Hjejlen om tilskuddet. Betingelsen var at SMVsilkeborg fik forevist materiale som godtgjorde at der forligger en bæredygtig plan for Hjejleselskabets videreførelse. Vi havde i den forbindelse klart tilkendegivet at vi ikke ville stille os tilfreds med en plan som blot lukkede at hullet efter COVID-19 nedlukningen, idet vi også udtrykte behovet for et substantielt løft af kapitalgrundlaget i Hjejleselskabet.

Offentliggørelse af dette tilsagn medførte ekstraordinært mange henvendelse fra medlemmerne af SMVsilkeborg. Signalet var klart: Både anerkendelse af initiativet og at fastholdelse af betingelserne var vigtige.

Fra bestyrelsen afgav tilsagnet og frem til indkaldelse til generalforsamlingen var der et par kontakter mellem Hjejleselskabet og SMVsilkeborg hvor vi fik forelagt forskelligt materiale. Det bestod dog mestendels af skriftlige redegørelser men stort set blottet dokumentation. I lyset af de mange tilkendegivelser vi havde fået fandt bestyrelsen det derfor rigtigt at forelægge beslutningen for generalforsamlingen.

Det der skulle tages stilling til var ikke om tilsagnet skulle opretholdes, men derimod om man på det foreliggende grundlag skulle anse betingelsen for opfyldt så tilskuddet skulle udbetales.

Alle deltagerne i generalforsamlingen havde forinden modtaget den redegørelse som Hjejleselskabet havde fremstillet om Hjejleselskabets situation.  Under behandling af punktet blev der givet en grundig redegørelse for forløbet omkring afgivelse af tilsagn om en vurdering af det materiale som vi havde modtaget.

Ved gennemgange blev det understreget at vi ikke havde nogen forventning om der skulle udarbejdes særligt materiale til grundlag for vor beslutning. Vi vil – naturligvis under iagttagelse af tavshedspligt – blot se det materiale som vi forventer ligger til grund for Hjejeselskabets overvejelser.

Herefter udspandt der sig en kort debat omkring gennemgangen og formand for Hjejleselskabet Peter Stampe fik lejlighed til at svare på spørgsmål.

AFSTEMNINGERNE

Man gik herefter over til afstemning idet der forelå tre alternative forslag til beslutning.

Første afstemning:

“Det er min opfattelse af Hjejleselskabet har fremlagt en bæredygtig plan og jeg stemmer derfor for at SMVsilkeborg udbetaler det lovede tilskud på 250.000 kr.”

3 stemte for at udbetale tilskuddet. 30 stemte imod.

Anden afstemning:

“På trods af udfaldet af den foregående afstemning stemmer jeg for at SMVsilkeborg udbetaler 250.000 som støtte til Hjejleselskabet.”

7 stemte for at udbetale tilskuddet. 26 stemte imod.

Tredje afstemning!!

“Jeg stemmer for at SMVsilkeborg yder et tilskud til Hjejleselskabet på 250.000 kr. idet beløbet skal være øremærket til gennemførelse af et konkret projekt gokendt af SMVsilkeborgs bestyrelse, f.eks. et vedligeholdelsesprojekt på en af bådende. Beløbet kan kun anvendes til direkte dokumenterede udgifter og ikke anvendes til dækning af gager eller omkostninger.”

9 stemte for at udbetale tilskuddet. 23 stemte imod.

KONKLUSION

Der var således klar tale fra de fremmødte medlemmer. Som tidligere nævnt indebærer det ikke at tilsagnet om støtte er trukket tilbage idet Hjejleselskabet naturligvis har en rimelig frist til at dokumentere at der foreligger en plan for en bæredygtig drift. Men det er klart at medlemmernes klare tilkendegivelse gør, at bestyrelsen går til opgaven med at vurdere dokumentationen for bæredygtig drift med skærpet årvågenhed.

SMVsilkeborg og Hjejlen.

I SMVsilkeborg finder vi det utroligt vigtigt at der skabes grundlag for en videreførelse af Hjejleselskabets aktiviteter. Det er derfor vigtigt at understrege vi absolut ingen interesse har i at tilbageholde tilskuddet. Men da vi graver dybt i lommerne og tager de 250.000 kr. fra vores opsparede kapital vil sikre os at grundlaget for videreførelsen er solidt.

En ting er Hjejleselskabets løbende drift, men der udestår også andre presserende opgaver. Hjejleflådens vedligeholdelsesstand, afklaring af kontorfaciliteter da pavilionen på havneområdet forhåbentligt ikke er en langtidsløsning, såvel som løsning af miljøkravene med en ny Hjejledok er presserende.

Tidligere tilsagn om støtte.

Vi har tidligere givet tilsagn om støtte – uden tilsagnet er blevet udløst.

I 2015 tog en række borgere i byen initiativ til at stifte en fond som skulle afsøge muligheden for opførelse af en Dok til brug for Hjejleselskabet. SMVsilkeborg indbetalt 100.000 kr. af den samlede grundkapital på 300.000 i fonden. Vi stillede dog den betingelse at fonden ikke blev stiftet før der var rimelig sikkerhed for at der ville blive brug for fonden – men beløbet var deponeret.

I maj 2017 efter en udskiftning i bestyrelse og direktion meddelte den ny ledelse i Hjejleselskabet imidlertid projektet for den ny Hjejledok ikke passede ind i Hjejleselskabet aktuelle planer. På det grundlag anmodede vi om at vi fik tilbagebetalt indskuddet. Havde man valgt at stifte fonden ville indskuddet forventeligt været gået op i spillemandspenge.

I 2019 var situationen tilsyneladende ændret idet den ny ledelse i Hjejleselskabet nu selv ville arbejde på etablering af en Dok på havneområdet og til at gennemføre dette projekt havde man entreret med nogle højtprofilerede borgere som ville indgå i fondens bestyrelse. Også i den forbindelse fik vi i SMVsilkeborg en henvendelse om vi ville stille med 100.000 kr. af den samlede fondskapital på 300.000. Det gav vi naturligvis tilsagn om. Tilsagnet blev imidlertid aldrig udløst idet Hjejleselskabet måtte opgive projektet fordi man ikke kunne finde tilstrækkelig kapital til at stifte fonden.

 

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!