Ordinær generalforsamling i SMVsilkeborg blev afviklet onsdag den 17. april 2024.

Advokat Henrik Kleis blev foreslået og valgt som dirigent.

Beretningen for foreningsåret 2023 fremgår af en særskilt nyhedsopslag.

Silkeborg Teater

Kasserer Svend Erik Møller Nielsen oplyste om aktiviteter i Den Selvejende Institution Silkeborg Teater idet der her kunne afrapporteret et overskud på 155.000 kr. Umiddelbart et rigtig flot resultat, men skal desværre ses i lyset af at der forrige år var et underskud på hele 367.000, hvorfor der ikke var vedtaget donationer med udgangspunkt i resultatet.

En hensættelse til udlodning foretaget i 2019 gjorde imidlertid af der i året er udbetalt donationer for  i alt 36.000 kr. til Musical Silkeborg, Natteravnene og Marienlunds Venneforening.

Kapitalen udgjorde pr 31. december 2023 i alt 2.377.000 kr.

Årsrapport for SMVsilkeborg

Årsrapporten for SMVsilkeborg indeholdt også et betydeligt overskud nemlig hele 198.000 kr. Heraf udgjorde kursgevinst på værdipapirer en indtægt på 192.000 kr. Igen med den kedelige baggrund at der i forrige regnskabsår blev afrapporteret et kurstab på 217.000. Den ordinære drift udviste et overskud på 5.600 kr.

Forenings formue pr. 31. december 2023 var 2.449.000 kr.

Uden for regnskabet disponerer foreningen over overskudsandele fra salg af lodder i Varelotteriet. Indtægten herfra udgjorde i 2023 i alt 63.000 kr. og der var ydet bidrag til elevforeningen på College 360 med 24.000 kr. og afholdt udgifter til Torskegilde og Midnatskoncer til Silkeborg Kirke i alt 23.000 kr.

Valg til bestyrelsen

Tidligere formand og mangeårigt medlem af bestyrelsen malermester John Borghus var på valg men stillede ikke op til genvalg. Herudover havde statsautoriseret revisor Svend Erik Møller Nielsen tilkendegivet at han efter 11 års virke i bestyrelsen uden for tur ønskede at udtræde.

Generalforsamlingen bød på genvalg af direktør Inge V. Iversen og netværker Majbritt Mikkelsen. Endvidere nyvalgtes seniorkonsulent Per Krogh. Sidstnævnte deltog på grund af sygdom ikke i generalforsamlingen.

Bestyrelsen består derfor i det kommende år af 8 medlemmer – hvilket er hjemlet i vedtægterne. Bestyrelsens sammensætning kan ses via dette link.

Under eventuelt takkede formand Ejner Bøjlesen Husted for de to udtrådte bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i bestyrelsen.

 

 

 

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!