1. Dagsorden i henhold til vedtægternes § 5.

   1. Valg af dirigent.
   2. Bestyrelsens beretning, herunder redegørelse for aktiviteter i Den selvejende Institution Silkeborg Teater.
   3. Aflæggelse af revideret årsrapport.
   4. Fastsættelse af kontingent.
   5. Behandling af indkomne forslag.
   6. Valg til bestyrelse.
    Efter tur afgår 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

    • På valg er: Ejner Husted, Henrik V. Andersen og Thomas Juul Nørskov
   1. Valg af revisor.
    • På valg er Partner Revision statsautoriserede revisorer.
   1. Eventuelt.

Ordinær generalforsamling i SMVsilkeborg med følgende program.

Start kl. 18.00
Velkomst
Afvikling af generalforsamling
Indlæg ved Lars Lilholdt
Spisning

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!